เหรียญ ร.5 เนื้อกะไหล่ทอง ตอกโค๊ตหายาก ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม ปี 2532 พิธีใหญ่พระคณาจารย์สายอีสาร สายเหนือร่วมปลุกเสก 38 ท่าน เช่น หลวงปู่สิม วัดถํ้าผาปล่อง หลวงปู่ศรี วัดป่ากุง พระเก่าสวยงามสภาพดี น่าเก็บสะสม

  • 12 มกราคม 2024 10:19
  • 81 ผู้เข้าชม
11Jan24-45ap
11Jan24-45bp
11Jan24-45dp
699 ฿

รายละเอียด

เหรียญ ร.5 เนื้อกะไหล่ทอง ตอกโค๊ตหายาก ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม ปี 2532 พิธีใหญ่พระคณาจารย์สายอีสาร สายเหนือร่วมปลุกเสก 38 ท่าน เช่น หลวงปู่สิม วัดถํ้าผาปล่อง หลวงปู่ศรี วัดป่ากุง พระเก่าสวยงามสภาพดี น่าเก็บสะสม
ประวัติการจัดสร้างพร้อมวัตถุมงคลอื่นๆ
พิธีเจิมแผ่นทอง นาก เงิน โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
พิธีเททองโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงเสด็จเป็นองค์ ประธานในพิธี ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2532
พิธีมหาพุทธาภิเษกพระบรมราชานุสาวรีย์ และพระบรมรูปจําลอง ที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม ในวันที่ 5 ตุลาคม 2532 โดยเกจิอาจารย์ผู้ทรงญาณจากภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง จํานวน 38 รูป
พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ซึ่งจะได้กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี เสด็จทรงเป็นองค์ประธาน
รายนามพระเกจิที่นั่งปรก
1.หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถํ้าผาปล่อง เชียงใหม่(ศิษย์เอกพระอาจารย์มั่น)
2.หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง ร้อยเอ็ด(ศิษย์เอกพระอาจารย์มั่น)
3.พระเทพเมธาจารย์ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรฯ
4.พระอาจารย์บุญเพ็ง วัดป่าธรรมวิเวก ขอนแก่น
5.พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญวิเวก เชียงใหม่
6.หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต หนองคาย(ศิษย์เอกพระอาจารย์มั่น)
7.หลวงปู่แว่น ธนปาโล วัดถํ้าพระสบาย ลําปาง(ศิษย์เอกพระอาจารย์มั่น)
8.หลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดป่าแสนสําราญ ลําปาง(ศิษย์เอกพระอาจารย์มั่น)
9.พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมัคโล วัดอนาลโย พะเยา
10.พระอาจารย์โชติ วัดภูเขาแก้ว อุบลฯ
11.พระอาจารย์กิ วัดสนามชัย อุบลฯ
12.หลวงปู่คําพัน โฆษะปัญโญ วัดธาตุมหาชัย นครพนม(ศิษย์เอกหลวงปู่เสาร์)
13.หลวงปู่ธีร์ วัดมิ่งเมือง ขอนแก่น
14.พระครูพิศาลปัญโญภาส วัดอรัญญิกาวาส นครพนม
15.พระครูญาณภิรัตน์ วัดเจริญธรรม เชียงใหม่
16.พระอาจารย์ทองอินทร์ กุสถจิตโต วัดสันติธรรม เชียงใหม่
17.พระอาจารย์สุภาพ ธมขิตสีโล วัดป่าสุขเกษมนิราสกัน สกลนคร
18.พระอาจารย์สนั่น รักขิตสีโล วัดทุ่งสว่าง สกลนคร
19.พระอาจารย์จันดี เขมปัญโญ วัดศรีสะอาด สกลนคร
20.พระอาจารย์ทูล ขิปปปัญโญ วัดป่าบ้านค้อ อุดรธานี
21.พระอาจารย์เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง อุดรธานี
22.พระอาจารย์ทองสุข อุตระปัญโญ วัดอนาลโย พะเยา
23.พระอาจารย์บุญมา คมภีรธมโม วัดสีห์พนม สกลนคร
24.พระอาจารย์คําบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล สกลนคร
25.พระอาจารย์มหาปราโมทย์ ปาโมชโช วัดป่าน้ำริน จ.เชียงใหม่
26.พระอาจารย์เจริญ ญาณวุฑโฒ วัดถ้ำปากเพรียว เชียงใหม่
27.พระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม เชียงราย
28.พระครูวินิธวัฒนคุณ วัดศิริมงคล อุบลฯ
29.พระครูกมลภาวนากร วัดภูหล่น อุบลฯ
30.พระมหาบุญเรือง วัดสารพัดนึก อุบลฯ
31.พระอาจารย์พุทธ วัดบ้านสร้อย อุบลฯ
32.หลวงปู่แพงตา เขมิโย วัดประดู่วีรธรรม จ.นครพนม
33.พระครูอุดมธรรมรักษ์ ( หลวงปู่ยอด ) วัดศรีบุญเรือง จ.มุกดาหาร
34.พระอาจารย์อวน วัดจันทิยาวาส จ.นครพนม
35.พระอาจารย์สมัย วัดถ้ำสูง นครพนม
36.พระอาจารย์บุญมี ปิยธมโม วัดพระธาตุโพธิ์ทอง นครพนม
37.พระอาจารย์แปลง ญาณวีโร วัดภูถ้ำพระ นครพนม
38.พระอาจารย์วัดบ้านหนองสังข์ นครพนม
รวมทั้งสิ้นพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณ 38 ท่าน

  • แชร์สินค้า: